Læserbrev: Opgør med janteloven

Danmark har svært ved at holde på de kløgtigste, mest risikovillige og bedst uddannede – de, som typisk bidrager mest til samfundet økonomisk set – når de mødes med mistro, misundelse og høje skatter i stedet for anerkendelse, respekt og konkurrencedygtige erhvervsforhold. Det er derfor intet under, at vi som samfund har svært ved at holde på og tiltrække højtuddannet, kvalificeret arbejdskraft (vel at mærke uden at indføre særordninger), når vi knapt kan holde på vores egen.

Det moderne og demokratiske samfund, hvor kravet om almen oplysning, dannelse og uddannelse af den almene borger har skabt en ulige fordeling af værdierne i samfundet, er i store træk til gavn for den enkelte borger. Ikke fordi alle er lige rige, men fordi alle nyder godt af den samlede velstandsstigning og de teknologiske landvindinger. Et – trods alt – udbygget skole- og sygehusvæsen er eksempler på, at et samfunds samlede velstand ikke kun kommer de mest velhavende til gode, men os alle. Derfor skal vi huske at takke dem, der er med til at finansiere det hele.

Ifølge The Global Talent Competitiveness Index (2018) taber det danske skolevæsen imidlertid store dele af de højtbegavede skolebørn på gulvet, fordi der ikke er tilstrækkeligt med indsatser målrettet dem. Når “hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære”-tankegangen vinder indpas i skolevæsenet, bliver jantelovsmentaliteten en reel trussel mod velfærdssamfundet. For uden en velstående og veluddannet overklasse, der bidrager markant til systemet, enten stagnerer eller kollapser det. Et eksempel herpå er det nu hedengangne DDR, hvor hjerneflugten var enorm, indtil Berlin-muren blev opført. Den fejlslagne socialisme og Janteloven har det tilfælles, at nok ønsker de lighed, men det bliver – trods alle gode hensigter – en lighed i fattigdom.

Som samfund er vi derfor nødt til at rose og beundre personer, der tjener flere penge end andre, da de bærer den største byrde både økonomisk og – takket være Janteloven og al dens væsen – socialt. Men det kan ikke være rigtigt, at vi skal bygge vores værdisæt på at se ned på dem, der klarer sig bedst. Tværtimod bør vi se på dem, der har mere, og bruge dem til at motivere os til at blive dygtigere, og i stedet for at flå dem med ekstra høje skatter, bør vi som samfund sikre, at vi er en nation, kvalificeret arbejdskraft vil forblive i frem for at flytte væk fra.

Velfærd måles nemlig ikke kun på størrelsen af det offentlige budget. Velfærd er også, at man kan nyde frugterne af sit virke uden at blive set ned på. Skal vi som samfund vedblive med at være velstående og teknologisk udviklet, er det på tide med et opgør med Janteloven.

Af: STEEN NYGAARD JENSEN, REVISORELEV, SVANES TORV 1, HORSENS, OG MARC D. BANGERT, LÆRERVIKAR, BIRKEPARKEN 31, VOJENS

Leave A Reply