Dagsorden til generalforsamling

Cafe Dollys, Havnen 15, 8700 Horsens
Torsdag d. 20/02/2020 kl. 19.00 – Spisning fra kl. 18.00 for egen regning
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Lokalbestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af:
  1. Lokalformand
  1. Næstformand
  1. Kasserer
  1. Op til fem medlemmer af bestyrelsen
  1. Indtil to suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Jævnfør vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være fremsendt til lokalformanden senest en uge før mødet afholdes, på mads@la-horsens.dk eller pr. brev til Dalgasvej 7, 8700 Horsens.

De gældende vedtægter kan læses her: https://www.la-horsens.dk/wp-content/uploads/2019/01/Liberal-Alliance-Horsens-Vedt%C3%A6gter-2019.pdf

Leave A Reply