Budget oplæg 2022

Indledning:

Igennem de seneste år, er det blevet dyrere at være borger i Horsens Kommune. Kommuneskatten er steget, affaldsgebyret er steget, taksterne for vuggestue, SFO og børnehave er sat op, gebyret for rottebekæmpelse er sat op, og en løbende stigning i grundskylden har gjort at mange ældre og børnefamilier har et mindre rådighedsbeløb.


I LA er det os magtpåliggende, at vi konstant har fokus på, at det kommunale budget er i balance, og at vi samtidig fører en økonomisk kommunalpolitik der udviser respekt for den enkelte borgers privatøkonomi.


 • Ansvarlig, økonomisk politik – skattelettelser samt yderligere effektivisering

Den nuværende konstitueringsaftale med en årlig effektivisering på 0,5% gældende for 2018-2021, udløber med udgangen af 2021.


Årlig effektivisering på 0,75% samt ”LEAN”

LA ønsker at fastholde og videreføre en ansvarlige, økonomiske politik, men mener at effektiviseringspotentialet er større i den kommunale forvaltning. Derfor ønsker vi at øge den årlige effektivisering til 0,75% pr. år over de næste 4 år.


I forbindelse med effektivisering af den kommunale forvaltning, ønsker LA at der indføres ”LEAN” som arbejdsprincip i forvaltningen. Erfaringer viser, at arbejdsopgaver/forretningsgange kan optimeres og effektiviseres via LEAN-tankegangen.


Tilbagerulning af kommuneskattestigningen

Samtidig ønsker vi at gøre det billigere at være borger i Horsens Kommune. Rådighedsbeløbet for den enkelte borger skal øges ved at rulle kommuneskattestigningen for 2021 og 2022 tilbage.


Stop for grundskyldsstigningen

Den mangeårige stigning i grundskylden belaster især lavtlønnede og pensionister. Derfor skal Horsens Kommune sætte en stopper for grundskyldsstigningen som er steget uafbrudt siden 2008.


 • Infrastruktur og sikker skolevej

I takt med den øgede tilflytning af borgere og virksomheder, stiger behovet for en udbygning af infrastrukturen i Horsens Kommune. Specielt Horsens midtby bliver mere og mere kaotisk i forhold til afvikling af trafikken.Nordlig omfartsvej – trafikplan 2030

Der skal sættes yderligere turbo på etableringen af en nordlig omfartsvej, så trafikken fra den østlige ende af kommunen kan ledes uden om byen, nord om Nørrestrand, op til Gl. Århusvej og videre til E45 – hvor der etableres en motorvejsafkørsel ved Gedved. Derfor ønsker LA, at en nordlig omfartsvej – nord om Nørrestrand – indgår i Trafik 2030, hvor der skal arbejdes videre med finansieringsforslag, præcis linjeføring, etc. En linjeføring bør evt. samtænkes med en kommende Kattegatforbindelse.


Cykelsti fra Serridslev til Stensballe

LA ønsker at understøtte de mindre lokalsamfund og øge sammenhængskraften i skoledistrikterne. Derfor skal sammenhængskraften mellem Serridslev og Stensballe øges ved at øge tilgængeligheden for de bløde trafikanter. Der skal sikres sikker skolevej og bedre forhold for cyklisterne fra Serridslev til Stensballe. Derfor ønsker LA at der etableres cykelsti på strækningen.


Genetablering af allé på Husoddevej – fartdæmpende foranstaltning

Der køres meget stærkt på Husoddevej, hvilket sænker trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. LA ønsker at genetablere Husoddevej som allé med plantning af store træer i begge sider af vejen. Det vil gøre vejen smallere (virker fartdæmpende) og samtidig gøre strækningen fra skolen og ned til Husodde strand mere grøn og attraktiv.


 • Horsens – Danmarksmester i foreningsliv og frivillighed:

LA har en ambition om, at Horsens skal være Danmarks bedste foreningskommune. Det stiller store krav til tidssvarende og moderne sports- og idrætsfaciliteter. På udvalgsmødet i Kultur- og Civilsamfundsudvalget i juni 2021, blev der fremlagt en facilitetsanalyse over sports- og idrætsfaciliteter i Horsens by. LA ønsker at disse projekter realiseres i budget 2022:
Træningshal og depoter - Dagnæs Lys på løbebane - Dagnæs


Kunstgræsbane 2 - Vesthallen Hal 3 - Forum Horsens


Hybridgræsbane – hvis ønsket - Casa Arena* Nyt lys på Kunstgræsbane - Kunstgræsbane 2, HFS


Træningshal - Hatting Klubfaciliteter og depotrum - Torstedhallerne


Renovering og tilbygning til klubhus - Torsted Fodbold


*) Yderligere dialog med AC Horsens, HFS og Forum Horsens skal afgøre detteFuldt udbygget idrætshal i Stensballe

Stensballe har et blomstrende foreningsliv med blandt andet en stor gymnastikafdeling. I takt med den øgede tilflytning til Stensballe og lokalområdet, er de nuværende idrætsfaciliter ved at være for trange. Derfor er der behov for en udbygning af den nye multihal (som er byggeforberedt til en tilbygning), så der etableres to fuldt udbygget haller. Tilbygningen skal desuden indeholde springfaciliteter til gymnastikafdelingen.


Atletikbane

Horsens er Team Danmark-kommune, med mange elitesportsudøvere. Der er en stor målgruppe af løbere, atletikudøvere og andre idrætsudøvere der vil have gavn af en atletik løbebane. Derfor ønsker LA at opgradere atletikanlægget på Dagnæs Stadion, så der etableres en tidssvarende løbebane samt lysanlæg.


Springfaciliteter i Brædstrup

Brædstrup har en stor gymnastikafdeling med mange aktive gymnaster. På nuværende tidspunkt er gymnastikforeningen tvunget ud i eksterne træningsfaciliteter uden for kommunen. Liberal Alliance har været i dialog med gymnastikforeningen og bakker op om ønsket om udvidelse af halkapaciteten med springfaciliteter.


Understøtte civilsamfundet i Østerhåb

LA ønsker at understøtte initiativer der fremmer sport, leg og bevægelse. Derfor ser LA positiv på det tværgående samarbejde, hvor Reitan stiller et areal i Østerhåb til rådighed – til etablering af udeområde/legeplads. LA ønsker at understøtte samarbejdet mellem Reitan og de private grundejere i området om etablering af en offentlig legeplads/multibane/udeområde. Tilskud på kr. 275.000


 • Hjælp til familier med handicappede børn

Familier med handicappede børn/unge er ofte udfordret på den daglige ”familielogistik” med handicapkørsel til og fra skole/daginstitution.


Det nuværende set-up med handicapkørsel af børn og unge er både tidskrævende, ufleksibelt og administrativt tungt. Derfor ønsker LA, at der indføres en APP-løsning (som anvendes i flere andre kommuner), der smidiggøre og letter dagligdagen omkring handicapkørsel for familierne.


 • Tilskud til hjemmepasning - lad pengene følge barnet

Den nuværende ordning om tilskud til hjemmepasning har vist sig at være en populær ordning blandt børnefamilier.


I LA har vi et ønske om at varetage hele familiens trivsel og understøtte det frie valg. Derfor ser vi det som positivt at mange familier gør brug af muligheden for at tilbringe mere tid med deres børn – ved at få tilskud til hjemmepasning af egne børn.


Derfor ønsker LA at udvide ordningen, og yde tilskud op til gældende maksimumgrænse.


 • Frikommune på skoleområdet

De seneste evalueringer af den nationale skolereform konkluderer entydigt at vores skolebørn ikke er blevet fagligt dygtigere og at den faglige og sociale trivsel blandt børnene ikke er blevet bedre under reformen. Selvom folkeskolerne i Horsens Kommune generelt er inde i en god udvikling med højere faglighed og trivsel, er der fortsat behov for at give skolerne endnu bedre rammer for at udøve den gode skole.


Da frihed og selvforvaltning giver plads til, at skoleledelsen, lærerne og pædagogerne bruger ressourcerne på faglighed, forberedelse og undervisning frem for administration og bureaukrati, ønsker LA at Horsens Kommune ansøger om at blive frikommune på skoleområdet. Det vil øge frihedsgraderne på skolerne og skabe bedre rammer for den gode skole.


Skolerne skal blandt andet selv have lov at bestemme:


 • Beslutning om skoledagens længde

 • Beslutning om anvendelsen af nationale og lokale tests

 • Beslutning om de vil gøre brug af læringsredskaber som ”STEAM”, ”21-hundrede kompetencer” etc.

 • Etc.


Desuden skal skolerne have arbejdsro, så de friholdes for yderligere kommunale projekter, tiltag, nye læringsmetoder etc., medmindre det giver mening på den enkelte skole. • Byudvikling - Stadsarkitekt

Horsens Kommune er inde i en rivende udvikling med mange spændende bygge- og anlægsprojekter. Derfor er der behov for en overordnet koordinering. En person, der tegner de store streger, sikrer processen og er med til at sikre den røde tråd i kommunens byplanlægning. Det skal være en person, der tænker de nye idéer og den nye arkitektur ind i et samspil med den eksisterende. LA ønsker derfor en stadsarkitekt, der skal virke som bindeled mellem borgere, investorer, forvaltningen og byrådspolitikkerne.