Bestyrelsen forslår en komplet revidering af foreningens vedtægter, således at foreningens vedtægter følger standarden for lokalforeninger i Liberal Alliance.

Nedenfor ses en sammenfatning af de mest væsentlige ændringer mellem de nuværende vedtægter og de vedtægter bestyrelsen foreslår vedtaget i stedet.

De nuværende vedtægter kan læses her, og forslaget til nye vedtægter her.

§ 1. Navn, hjemsted og adresse

Primært forsimpling af afsnittet, samt tilføjelse af foreningens adresse, som er hos den til enhver tid valgte lokalformand.

§ 2. Formål

Primært forsimpling af afsnittet.

§ 3. Medlemskreds

Primært forsimpling af afsnittet. Tilføjet at man kan være medlem fra udlandet, samt at landsforeningen regulerer medlemskredsen.

§ 4. Generalforsamling

Dette punkt er en af de største ændringer i vedtægterne. Datoen for seneste afholdelse af generalforsamlingen rykkes til maj, fremfor februar.

Dagsordenen til generalforsamlingen ændres, således at der fremover er direkte valg til henholdsvis formand, næstformand og kasserer, fremfor at bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituerer sig.

Alle medlemmer af bestyrelsen, inklusiv formand, næstformand, kasserer sidder et år af gangen, fremfor at man vælges for en 2-årig periode.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Det er præciseret hvad der kræves for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling: “…mindst 1/2 af lokalbestyrelsen eller 15 medlemmer i forening – dog maksimalt en 1/3 af foreningens medlemmer…”

§ 6. Lokalbestyrelsen

Mere detaljeret beskrivelse af lokalbestyrelsens organisatoriske arbejde.

Derudover har Liberal Alliances Ungdom Horsens ret til at være repræsenteret med 1 medlem. Dette har været praktiseret frivilligt gennem de sidste par år, men er nu indskrevet i vedtægterne.

§ 7. Opstilling af kandidater

Skifter navn fra “Valg af kandidater til kommunalbestyrelsen” til “Opstilling af kandidater”. Herudover ret omfattende ændringer, forslaget til de nye vedtægter er derfor gengivet herunder. En af de primære ændringer er, at medlemmerne i Liberal Alliance Horsens fremover vil få større indflydelse på prioritering af kandidater til kommunalbestyrelsen, forud for et valg.

Stk. 1. Lokalbestyrelsen har ansvaret for afholdelse af opstillingsmøde til valg af kandidater til kommunalbestyrelsen. På opstillingsmødet skal medlemmerne mindst prioritere én spidskandidat. Opstillingsmødet indkaldes med samme varsel, som gælder i forhold til afholdelse af lokal generalforsamling. Hvor lokalbestyrelsen ønsker det, bliver afholdelse af lokalt opstillingsmøde storkredsbestyrelsens ansvar. Da opstilling til en kommunalbestyrelse sker til et konkret valg, kan supplerende op-stillingsmøder, hvor der optages nye personer på en kandidatliste, ikke prioritere kandidater højere end allerede prioriterede kandidater. Supplerende opstillingsmøder indkaldes med samme frist som ordinære opstillingsmøder.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for, hvorledes opstillingen til kommunalbestyrelsen finder sted. Retningslinjerne skal fremlægges for medlemmerne senest ved indkaldelsen til opstillingsmødet.

Stk. 3. Liberal Alliances hovedbestyrelse fastlægger ved alle valg opstillingsmetode i henhold til valgloven. På baggrund af ansøgning fra lokalforeninger, storkredsforeninger og regionale forretningsudvalg kan hovedbestyrelsen i konkrete tilfælde dispensere fra en valgt opstillingsmetode.

Stk. 4. Liberal Alliances hovedbestyrelse opstiller retningslinjer for indgåelse af valgforbund. Forretningsudvalget afklarer konkrete tvivlsspørgsmål.

Stk. 5. Et kandidatur til en kommunalbestyrelse forudsætter, at vedkommende ikke frasorteres af Liberal Alliances forretningsudvalg.

Stk. 6. Lokalforeningen kan træffe beslutning om, at et kandidatur til en kommunalbestyrelse forudsætter, at vedkommende forpligter sig på en kandidatkontrakt.

§ 8. Tegning af lokalforeningen & § 9. Regnskab og revision

“Tegning af lokalforeningen” & “Regnskab og revision” bytter plads. Derudover mindre ændringer, samt præcisering af revisorens rolle:
“Stk. 2. Revisor påser, at der føres forsvarligt regnskab med foreningens midler og foretager kritisk revision af regnskab og bilag. Revisor påtegner regnskabet.”

§ 10. Opløsning” & “§ 11. Datering” udgår og erstattes af følgende, som gengives herunder.
Afsnittet omkring opløsning, findes under § 12. stk. 3.

§ 10. Liberal Alliances Ungdom

Fuldgyldige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom, der har betalt kontingent til Liberal Alliances Ungdom, og som ønsker at være medlem af Liberal Alliance og ikke er ekskluderet heraf, er samtidig medlemmer af den relevante lokalforening. Dette gælder fra det øjeblik, de er optaget i Liberal Alliances medlemssystem, eller når de ved erklæring kan dokumentere deres medlemskab af Liberal Alliance.

§ 11. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1. I tilfælde hvor et medlem modarbejder Liberal Alliance, kan lokalforeningen indstille eksklusi-on af den pågældende til storkredsbestyrelsen. Såfremt storkredsbestyrelsen ikke gennemfører eksklusionen, kan hovedbestyrelsen beslutte eksklusion. I begge tilfælde skal beslutningen træffes med 2/3 flertal blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. En af en storkredsforening foretagen eksklusion kan af den ekskluderede påklages til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens eksklusioner kan ikke påklages.

Stk. 3. Liberal Alliances ministre samt valgte medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet kan alene ekskluderes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Tidligere medlemmer, der er ekskluderet af Liberal Alliance eller har forladt partiet under omstændigheder, der kunne berettige eksklusion, kan af storkredsbestyrelser og hovedbestyrelse nægtes optagelse og genindtræden i partiet.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Liberal Alliance Hor-sens Storkreds.

Stk. 2. Der kan ikke vedtages vedtægtsændringer, der strider mod landsforeningens eller storkredsens vedtægter, idet lokalforeningens vedtægter underordner sig disse.

Stk. 3. Storkredsbestyrelsen kan med 2/3 flertal opløse Liberal Alliance Horsens, med mindre der inden for 14 dage efter storkredsbestyrelsens beslutning indkaldes til generalforsamling. I tilfælde af opløsning tilfalder lokalforeningens midler Liberal Alliance i Horsens’ Storkreds.